AUTUMN 2013: PRIMARY:

'smitten titan'
‘smitten titan’ (2013)
'you should'
‘you should’ (2013)
'big picture - two' 2013
‘big picture – two’ (2013)
 
'desert sunset'
desert sunset’ (2013)
'smitten indigo'
‘smitten indigo’ (2013)
'not have'
‘not have’ (2013)
'big picture - one'
‘big picture – one’ (2013)
  
'desert sunrise'
‘desert sunrise’ (2013)
'smitten cadmium'
‘smitten cadmium’ (2013)
'come here'
‘come here’ (2013)
'nefeli'
‘nefeli’ (2013)

'prove yourselves'
‘prove yourselves’ (2013)